Welzijn voor ouderen

Cultuur en welzijn:
De gemeente Emmen wil het welzijn en de sociale omgeving van senioren verbeteren door middel van cultuurparticipatie, dit omdat cultuurparticipatie een positief effect heeft op het welzijn en de fysieke en psychische gezondheid!  Centrale vraag hierbij is: wat kan ertoe bijdragen om de deelname door senioren aan kunst en cultuur te vergroten.   Inmiddels  is een nieuwe cultuurnota ‘Van goede grond’ als gemeentelijk beleidsplan 2018-2021 vastgesteld.

SamenOud:
Ouderen helpen om zo lang en zo prettig mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Dat is het doel van het zorgmodel SamenOud. Hiervoor wordt samenhangende, preventieve en proactieve zorg en begeleiding gerealiseerd voor thuiswonende 75-plussers. In 2015 is  dit project gestart, met als doel ouderen zo lang en zo prettig mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Inmiddels wordt de deelnemende groep huisartsenpraktijken steeds groter en ook het aantal deelnemers neemt sterk toe!

Eenzaamheid en armoede:
De gemeente ondersteunt inwoners bij hun zelfredzaamheid en participatie in het brede sociale domein. Doel hierbij is hen zo volwaardig mogelijk deel te laten uitmaken van onze samenleving. Het uitgangspunt is dat mensen in beginsel zelf verantwoordelijk zijn voor deze zelfredzaamheid en participatie. Niet iedereen is in staat om naar eigen vermogen volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving. Er zijn mensen in de gemeente Emmen die door omstandigheden kampen met armoede en met het risico op sociaal isolement als gevolg daarvan. Mensen hebben daarbij niet voldoende geld voor een voedzame maaltijd, slechte of geen behuizing, onvoldoende kleding en weinig of geen mogelijkheid tot werk en opleiding.

Onze aandachtsgebieden

Sociale participatie

Sociale participatie

Zorg voor ouderen

Zorg voor ouderen

Woon- en leefomgeving, veiligheid en vervoer

Woon- en leefomgeving, veiligheid en vervoer

Welzijn voor ouderen

Welzijn voor ouderen

Adviezen

Adviezen