Accommodatiebeleid revisited

Onderdeel van de bestuurlijke vernieuwingen binnen de gemeente Emmen, genoemd in het visiedocument Koers en Keuzes, zijn een zevental experimenten, die op stapel staan om te worden uitgevoerd.

Deze experimenten dienen inzichten op te leveren in de wijze waarop de gemeente wil inspelen op de visie ‘Meer van de samenleving een andere overheid’. Een van deze experimenten gaat over het visiedocument Accommodatiebeleid revisited.

Op 11 juni 2013 is de kadernota Accommodatiebeleid Revisited behandeld in de commissievergadering Samenleving en vervolgens op 4 juli 2013 vastgesteld in de Gemeenteraad. Voor meer informatie over de kadernota klik op de gemeentelijke informatiepagina.

Deze nota gaat over de huisvesting van maatschappelijke activiteiten voor de periode 2013 – 2020.

De kern van het nieuwe beleid richt zich op het terugdringen van overtalligheid aan accommodaties. Niet de accommodaties, maar de behoefte aan de maatschappelijke activiteiten zal leidend zijn in de keuze om een accommodatie te behouden, af te stoten of aan te passen.

Dit wil men bereiken door Emmen te verdelen in 16 werkgebieden en vervolgens per werkgebied te onderzoeken hoe de ontmoetingsfunctie vanuit een maatschappelijke visie kan worden ingericht. Anders gezegd onderzoekt de werkgroep per werkgebied naar  geschikte accommodaties, waar maatschappelijke activiteiten kunnen worden gehuisvest en die kunnen dienen als trefpunt voor samenkomst en ontmoeting. De 16 werkgebieden geven hierbij meer waarborgen om te kunnen slagen, dan in andere samenstellingen. Het accommodatiebeleid richt zich dus primair op het ontwikkelen van een ontmoetingsfunctie per werkgebied, een trefpunten van samenkomst en ontmoeting. Deze moeten bovenal goed bereikbaar zijn.

Voorafgaand aan de vaststelling heeft het college een aantal informatieavonden (samenvatting avonden) gehouden, alsmede een samenvatting door de gemeente van de punten waarop de nota is aangepast.

Hoewel de Seniorenraad (SRE) niet formeel was gevraagd een advies over deze nota uit te brengen, viel het de SRE op dat in de nota weinig over ouderen werd gesproken. Reden om schriftelijk zorg uit te spreken over het risico van uitsluiting van ouderen bij de tot stand koming en verdere uitvoering van deze nota.

Hierop heeft weth. mevrouw Thalans gereageerd en aangeboden toelichting te komen geven in een vergadering van de SRE. Dit overleg vond plaats op 3 juli 2013.

Door de wethouder zijn in dit overleg enkele concrete toezeggingen gedaan. Deze zijn:

–          er zal tussentijdse informatie worden gegeven door de weth. over de resultaten van het accommodatiebeleid met mogelijkheid tot van advies door de SRE   ( uitvoering voorjaar 2014)
–          er komt meer betrokkenheid van ouderen bij de ontwikkelingen van het accommodatiebeleid
–          ouderenbonden zullen meer betrokken worden.

Start:

Inmiddels is de gemeente gestart met een invulling van een plan per gebied. Een plan, waarin naar voren komt welke maatschappelijke activiteiten met welke gebouwen en met welke middelen op elkaar kunnen worden afgestemd. Hierbij is door de wethouder nadere afstemming met o.a. de Seniorenraad over een verdere invulling van een plan per gebied toegezegd!