Bezwaarprocedures Wmo beschikking

Aanbevelingen klachtenprocedure wmo-beschikking:

Op 22-02-2016 heeft Freek Roelofs op aantal aandachtspunten benoemd op de bezwaarprocedure, waarna deze is besproken in DB van 23-02-2016: klik hier…. 

Hierbij signaleert hij dat de procedure voor klachten / bezwaar / beroep onsamenhangend is en door veel burgers ervaren zal worden als door de bomen het bos niet meer kunnen zien.
In de cie.vergadering van 11 februari 2016  werd dit probleem ook al breed uitgemeten. Door Freek is vervolgens een voorzet gemaakt om een aanbeveling te doen naar het college over verbetering van deze informatievoorziening. Als tweede onderwerp wordt daarin ook opgenomen een voorstel tot het instellen van een onafhankelijke bezwarencommissie.

Op 09 maart 2016 is dit onderwerp in SRE verg. aan de orde geweest en daarna besproken in de vergadering met de andere adviesraden op 29/03-2016 en aanvullend op 3 mei 2016. Allen gingen met het voorstel akkoord.

  • Het advies is vervolgens besproken in de plenaire vergadering van de SRE op 11/05-2016 en mede namens alle adviesraden op 11/05 aangeboden aan het college.
  • Advies SRE   en ondersteuningsvragen