Drie D's

Het betreft hier de drie decentralisatie (drie D’s) in het sociale domein, te weten Wet Werken Naar Vermogen (WWnV) – de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) – en de Jeugdzorg.   Voor meer informatie: klik hier….

Gemeente:
Koers en Keuzes is een tussenstap naar meer duidelijkheid over de samenhang in de drie D’s. Mede naar aanleiding van de adviezen van de SRE en de discussie in de Ci. Samenleving, heeft het college besloten om Koers en Keuze niet voor te leggen aan de Raad, maar met een beslisdocument te komen tot een integrale aanpak van deze drie decentralisaties, Het college wil een programmatische aanpak over de drie D’s en hun onderlinge samenhang,  met aandacht voor de overgangsperiode gelet op het krappe tijdspad tot 2015.

Implementatieplan:
Ter uitvoering van de drie decentralisaties is een implementatieplan Gebiedsgericht werken en de Toegang van 2015 naar 2017 vastgesteld.  Dit plan geeft een meer uitgewerkt beeld van het beoogde gebiedsgerichte werken: Lees meer….