Koers en keuzes 2013

Het college heeft in maart 2013 een visiedocumument uitgegeven over de toegang tot de sociale dienstverlening (3D’s:Awbz-Jeugdzorg-Participatiewet).

Omdat gemeenten worden verplicht met minder budget, maar met meer beleidsruimte, veel meer taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen, die eerder tot de verantwoordelijkheden van de rijk behoorden, zal er een herinriching van de toegang tot sociale dienstverlening moeten plaats vinden. Deze herinrichting moet plaats vinden met minder budget en dit vraagt weer om kostenbesparende ingrepen en keuzes.

De door de gemeente Emmen gemaakte toekomstvisie gaat dus over de Koers en de Toegang tot het sociale domein in Emmen, waarbij de gemeente wil zoeken naar een nieuwe balans, waarin alle betrokkenen (inwoners van Emmen, gemeente, zorginstellingen en bedrijfsleven) een aandeel hebben of nemen,  zonder dat op alle onderdelen pasklare antwoorden en oplossingen beschikbaar zijn. De bestuurlijke visie van de gemeente Emmen ‘Meer van de samenleving, een andere overheid’ sluit hier nauwgezet op aan.

Op 15 mei 2013  is de Seniorenraad Emmen in een extra vergadering bijeen geweest en heeft daarbij een concept advies over dit visiedocument opgesteld.

Het concept advies is vervolgens in een afstemmend overleg op 17 mei j.l. met de drie andere adviesraden aan de orde geweest, waarbij is afgesproken om de diverse afzonderlijke adviezen in gezamenlijkheid aan te bieden aan het college.

Op 31 mei 2013 is het advies van de SRE (samen met de overige advies) aangeboden aan het college.

In dit advies zijn circa 25 voorstellen gedaan, o.a. gericht op communicatie, risico analyse, (tussentijdse) evaluaties, meer betrekken burgers, rol gemeente, toedeling budgetten en kostenbeheersing en goede uitwisseling van informatie tussen de diverse experimenten.

Het college zegde toe in een later stadium graag over de voortgang van het project met de SRE  in overleg te willen treden.  College zal daartoe initiatief nemen!!

Meer bestuurlijke informatie hierover: klik hier….

Experimenten:

In totaal zijn er 7 experimenten in gang gezet. Hieronder zijn 2 experimenten opgenomen, waar we als Seniorenraad een betrokkenheid bij hebben gehad.

  • Experiment Accommodatiebeleid Revisited

           Meer informatie over dit experiment  klik hier