Kunst en cultuur voor ouderen

Informatie over kunst en cultuurparticipatie
in de gemeente Emmen voor ouderen:

Kunst en cultuur moet gaan groeien en bloeien in de Gemeente Emmen en gericht zijn op alle inwoners en bezoekers. De visie van de gemeente op kunst en cultuur is hierbij breed weggezet. Je kunt met kunst en cultuur je talenten ontwikkelen, je fantasie aan het werk zetten en je eigen verhaal verbeelden. Kunst en cultuur leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en sociale dynamiek in al onze dorpen en wijken. De economie en aantrekkelijkheid van de gemeente krijgen een impuls door kunst- en cultuuractiviteiten. Als je uit Emmen komt, kom je van goede grond! Op basis hiervan zijn ambities geformuleerd in de cultuurnota.

De ambities per programmalijn zijn door de gemeente als volgt geformuleerd:

1. Culturele Basis: Wat blijft aanwezig: De gemeente ondersteunt professionele instellingen, de lokale omroep en vrijwilligersorganisaties op het gebied van kunst en cultuur en zet in op een divers aanbod waar inwoners en bezoekers goed van op de hoogte zijn. Wat is nieuw: Van professionele instellingen wordt een gezamenlijke visie op afstemming en samenwerking gevraagd. Er is uitdrukkelijk ruimte voor nieuwe initiatieven. Het kunstenaarsklimaat wordt gestimuleerd door een kunstcommissie op te richten. Meer vrijwilligersorganisaties worden de komende vier jaar ondersteund, met als doel het realiseren van een divers aanbod op het gebied van cultuur, popmuziek en cultuurhistorie. Erkende musea van de gemeente worden versterkt vanwege hun belang voor erfgoed.

2. Cultuurparticipatie Wat blijft aanwezig: De gemeente blijft zich inzetten voor cultuureducatie met kwaliteit voor het primair onderwijs. Kunst en cultuur in dorpen en wijken worden gestimuleerd. Amateurkunstverenigingen en culturele commissies worden ondersteund omdat ze waardevol zijn voor de sociale dynamiek en cultuurparticipatie. De Kunstbeweging stimuleert cultuureducatie, amateurkunst, talentontwikkeling en cultuur in dorpen en wijken. Vanuit het armoedebeleid worden kinderen uit gezinnen met een laag inkomen ondersteund en krijgen kansen om mee te doen aan kunst- en cultuuractiviteiten. Wat is nieuw: Cultuurparticipatie door ouderen wordt bevorderd. Ook op het VMBO en MBO wordt het cultuureducatief aanbod gestimuleerd. Kunst en cultuur van inwoners in wijken en dorpen krijgen een extra impuls met het Buurtcultuurfonds. Met behulp van de Klijnsmamiddelen wordt een nieuw cultuureducatieaanbod voor 0 tot 4 jarigen geformuleerd met als doel meer kinderen op brede scholen te bereiken.

Met de kunst en cultuurnota ‘Van Goede Grond’en het actieplan wil de gemeente hier voor de komende jaren uitvoering aan geven.