Onze organistatie

Onze organistatie

De Seniorenraad Emmen wil graag meedoen naar vermogen, met meer kansen en mogelijkheden voor de burger. Deze intentie hebben wij verwerkt in ons jaarplan, waarin we aandacht besteden aan de actuele thema’s binnen de gemeente Emmen.

Daarnaast willen we ook zoeken naar uitwisseling/afstemming van informatie met andere partners, zoals andere adviesorganen, ouderenbonden, corporaties en burgers.

De algemene taak van de Seniorenraad is om een kritisch adviseur te zijn naar zowel de gemeenteraad als het college van Burgemeester en Wethouders met betrekking tot zaken die de senioren in deze gemeente raken.

 

Reglement Seniorenraad
Huishoudelijk Reglement

Zij is daartoe ingesteld door de gemeenteraad op grond van art. 84 van de Gemeentewet. Zij functioneert op eigen initiatief of n.a.v. signalen die vanuit de gemeente zijn ontvangen.

De werkwijze die ze daarbij hanteert is dat de raad is opgesplitst in een aantal portefeuillehouders (PFH). Adviesvoorstellen worden in de regel door de PFH’s  ter besluitvorming voorbereid. Uitgebrachte adviezen worden door de Seniorenraad als geheel genomen.

De Seniorenraad heeft een dagelijks bestuur (DB) en een ledenraad. Het DB vergadert in de regel 14 dagen voorafgaand aan een ledenvergadering

De leden van de Seniorenraad vergaderen in beginsel 1 x per maand (steeds de 2e woensdag van de maand) in een vergaderlocatie van het gemeentehuis.

Niet het vele is goed, maar het goede is veel!!

Onze oud leden


Afscheid Joke van Voorst (12/12-2018):
Precies 4 jaar heeft Joke zich ingezet voor het werk van de SRE. Sterk betrokken op het sociaal/maatschappelijke terrein, was zij met haar politieke ervaring een duidelijk klankbord voor de belangen van ouderen.

Afscheid Gerda Klement (08-10-2014)
Zij is vier jaar lid geweest. Mede door haar achtergrond voelde zij zich sterk betrokken met Wmo zaken. Ook op de Dag voor de ouderen was zij een vaste deelnemer in de stand van de SRE.

Afscheid Freek Roelofs(12/12-2018):
Ruim 4 jaar is Freek betrokken geweest bij het werk van de SRE,  eerst als vertegenwoordiger namens de Anbo, later op persoonlijke titel. Freek had een goed inzicht in de ambtelijke organisatie en was daarbij kundig in het signaleren van knelpunten i.r.t. de gemeente.

Afscheid Bert van der Toorn (13-12-2017)
Vanaf kort na zijn benoeming in 2009 was hij secr./penningmeester van de SRE. Daarnaast was hij actief betrokken bij de ontwikkeling van cultuurparticipatie voor ouderen. Voor zijn inspanningen is hij tijdens het 25 jarig jubileum van de SRE in september 2016 Koninklijk onderscheiden. Heeft in 2009 de website van de SRE ontwikkeld en deze bijna 10 jaar onderhouden.

Afscheid Geert Renkema (13-06-2018)
Na 7 jaar lidmaatschap, waarvan 5 jaar als voorzitter, nam Geert afscheid van de Seniorenraad Emmen (SRE). Hij was een bevlogen voorzitter. Betrokken als hij was heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd in het vergroten van de participatie van de Seniorenraad binnen de gemeente Emmen.

Afscheid Gijltje Bekkering / Dick Spreeuwers (09-04-2014)
Beide leden waren vanuit de Anbo actief betrokken bij het werk van de SRE.  Dick met een grote ervaring vanuit de vakbond en Gijltje met een grote sociale betrokkenheid. Ook binnen de OSO (Overlegorgaan van samenwerkende ouderenbonden) als bij de Anbo waren zij nog actieve leden.

Afscheid Douwe Doornbos (13-12-2017)
Hij kwam uit Klazienaveen en was nog maar pas één jaar lid van deze raad, toen hij al om gezondheidsredenen afscheid moest nemen. Als lid toonde hij een brede maatschappelijke interesse en een sociale betrokkenheid.

Afscheid Herman Kocks: (12-01-2014)
Omdat hij op 11 dec. j.l. niet aanwezig kon zijn, is in de vergadering van 12/01 afscheid genomen van Herman Kocks, die de afgelopen vier jaar de KBO vertegenwoordigde in de SRE. Ook was hij de vertegenwoordiger in de Atalanta klankbordgroep.

Afscheid Frits Lobbes (13-12-2017)
Op 13 dec. 2017 hebben we afscheid genomen van ons lid uit Nieuw Schoonebeek.In januari 2014 is hij enthousiast begonnen bij de SRE en toonde daarbij een sterke betrokkenheid naar de zorgbehoevende medemens. Halverwege zijn zittingsperiode werd hij getroffen door ernstige gezondheidsproblemen.

Afscheid Gerda Boom (11-12-2013)
Zij vertegenwoordigde in de SRE sedert 2010 de Pcob en was daarbij sterk gericht op ouderenzorg. Zij fungeerde daarbij als een stabiele factor in de ledenraad.

Afscheid Max Laning  (13-12-2017)
Op 13 dec. 2017 namen we ook van hem afscheid. Begonnen in 2014 toonde Max zijn grote betrokkenheid voor de zorgbehoevende medemens en was daarbij een actief lid bij de portefeuille Zorg binnen de SRE.

Afscheid Els Hasper (notuliste sedert 2010)
Van 2013 – 2013 ondersteunende zij als administratief medewerkster/notulist het secretariaat en verzorgde daarbij de post en de notulen van zowel de ledenraad als het Dagelijks Bestuur.

Afscheid Han de Wildt (13-12-2017)
Als voormalig gemeenteraadslid was hij gepokt en gemazeld in het politieke spel. Han kwam uit de jeugdzorg en wist veel van de politieke geschiedenis van Emmen en dat werkte vaak extra ondersteunend bij de voorbereiding van ons advieswerk.

Afscheid Coen Madorf (09-10-2013)
Coen Madorf heeft als lid van de SRE 3 jaar gewerkt. Hij wist hoe het ambtelijk apparaat werkte en had daarbij op gepaste wijze een kritische blik op wat de gemeente deed.

Afscheid met ridderorde Wil Dijks: (26-04-2013)
8 jaar is zij lid geweest van de SRE, waarvan de laatste 3 jaar als voorzitter. Eind 2012 beëindigde zij haar lidmaatschap en op 26 april 2013 kreeg zij als waardering een lintje: lid in de orde van O.N..

Afscheid Dik Blom: (11-09-2013)
Afkomstig uit de maritieme wereld en de off shore gas produktie, was hij vanaf 2011 lid van de SRE en heeft zich in die periode met name gericht op de Wmo-ontwikkelingen binnen de SRE.