Overleg met ouderenbonden

Samenwerking met ouderenbonden:
In de gemeente Emmen zijn afdelingen van ouderenbonden vertegenwoordigd. Het belang van een goede samenwerking en afstemming met deze ouderenbonden vindt de Seniorenraad van evident belang. Daarom wordt waar nodig overleg gepleegd en vindt informatie uitwisseling plaats.

Tot medio 2016 werd ook in de samenstelling van de Seniorenraad rekening gehouden met vertegenwoordigers vanuit de ouderenbonden, op basis van een vastgesteld quotum. Door aanpassingen in de structuur van de ouderenbonden is dit medio 2016 losgelaten en worden de leden thans op persoonlijke titel benoemd. Wel worden bij vacatures ook de ouderenbonden betrokken bij het doen van aanbevelen van kandidaten.


  • Volgende vergadering Seniorenraad met de Ouderenbonden:
    • wo. 21 november 2018 van 09.30-13.00 uur met aansluitend een lunch!  (Vergaderzaal C4.10+C4.11)
    • Tijdens dit overleg zal met weth. Jisse Otter gesproken worden over het “woonbeleid” en de
      stand van zaken m.b.t. het project ‘knarrenhofwoningen’
Bijeenkomst vergadering van 18 april 2018