Paticipatiewet

De participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. De nieuwe wet vervangt het wetsvoorstel Werken naar Vermogen en is op 1 januari 2015 ingevoerd. Het doel van deze wet is dat alle mensen actief aan de samenleving mee kunnen doen. Er komt één regeling voor iedereen die kan werken, maar daarbij mogelijk ondersteuning nodig heeft. Wanneer je niet kunt werken, ben je zoveel mogelijk maatschappelijk actief. De gemeente verwacht daarbij dat iedereen zelf zoveel mogelijk doet om aan het werk te komen.

Wat wil de overheid met een nieuwe participatiewet: lees meer….

Korte toelichting op invoering Participatiewet:
Het kabinet wil één regeling voor alle mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Deze regeling heet de Participatiewet. Hierin worden de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong samengevoegd. De wet is nog in voorbereiding. De FNV heeft haar zorgen uitgesproken over het onderdeel Wajong.
Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn. Het is nu nog een wetsvoorstel. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer moeten het voorstel nog goedkeuren. Pas daarna vindt invoering van de wet plaats, naar verwachting op 1 januari 2015.

Hoofdlijnen wetsvoorstel
Dit zijn de hoofdlijnen van het wetsvoorstel:

 • Vanaf 1 januari 2015 is de Wajong alleen toegankelijk voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.
 • Wie mogelijkheden heeft om te werken, kan bij de gemeente vragen om ondersteuning bij re-integratie en/of een uitkering.
 • De Wet sociale werkvoorziening (WSW) wordt afgesloten voor nieuwe werknemers. Wie niet zonder ondersteuning kan werken, kan bij de gemeente hulp vragen.


Hoe ziet het wetsvoorstel er in hoofdlijnen uit?

 • Mensen die na 1 januari 2015 een Wajong-uitkering aanvragen kunnen deze alleen nog krijgen als zij al vanaf jonge leeftijd een handicap of ziekte hebben en nooit meer kunnen werken.
 • Wajongers die wel mogelijkheden hebben om te werken, kunnen bij de gemeente vragen om hulp bij het zoeken en houden van werk en/of om een bijstandsuitkering.
 • Mensen die op 1 januari 2015 al een Wajong-uitkering hadden, houden hun recht op Wajong en blijven bij UWV. Wel beoordeelt UWV opnieuw of zij mogelijkheden hebben om te werken.
 • Er kunnen geen nieuwe mensen instromen in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Mensen die niet zonder hulp kunnen werken, kunnen bij de gemeente om hulp vragen.

Wat betekent dit voor Wajongers:

 • Blijkt uit de herkeuring dat iemand nooit zal kunnen werken? Dan blijft deze persoon bij UWV voor een Wajong-uitkering. De verwachting is dat dit geldt voor 100.000 van de bijna 240.000 Wajongers.
 • Blijkt dat er wel mogelijkheden zijn om te werken? Dan eindigt het recht op Wajong na zes maanden en wordt deze persoon overgedragen aan de gemeente.
 • Wie geen recht meer heeft op Wajong, kan bij de gemeente vragen om ondersteuning bij re-integratie en/of een uitkering.
 • UWV zet zich in om de overdracht naar gemeenten zorgvuldig te organiseren en heeft daarover overleg met de gemeenten.
 • De overdracht van UWV naar gemeenten zal stapsgewijs gaan. Dit zodat iedereen tijd heeft zich voor te bereiden op de nieuwe situatie.

Meer informatie over de gevolgen van de participatiewet: Lees meer….

In de notitie “Participatiewet en Sociale Werkvoorziening in Zuidoost Drenthe worden de gevolgen van de Participatiewet en de hiermee samenhangende keuzes voor gemeenten in kaart gebracht en worden een aantal uitvoeringsvarianten geschetst. Voorgesteld wordt de notitie als richtinggevend document vast te stellen en te kiezen voor opbouwvariant drie, waarin de voordelen van de varianten 1 en 2 zijn gecombineerd. Tenslotte krijgen gemeenten met de invoering van de Participatiewet de keuze om beschut werk al dan niet te organiseren. Voorgesteld wordt om te kiezen voor het organiseren van beschut werk. De Seniorenraad is gevraagd bij de verdere vormgeving mee te willen denken. Voor meer informatie vanuit de gemeentelijke politiek over dit onderwerp: lees meer….