Vitaal platteland

Kadernota Vitaal Platteland Emmen 2013-2020

(Portefeuillehouder:)

De Kadernota Vitaal Platteland Emmen 2013-2020 is opgesteld conform de uitgangspunten in de collegebrief 2010-2014 voor het programma vitaal platteland. Het platteland van Emmen is relatief vitaal en er is een goede balans is tussen landbouw, recreatie en toerisme, natuur en landschap. Wel zijn er uitdagingen die het platteland uit balans zouden kunnen brengen, zoals bevolkingskrimp en veranderingen in het plattelandsbeleid van de EU.  Inbreng vanuit de samenleving is in de Kadernota verwerkt.

Commentaar Seniorenraad:

In de kadernota wordt de indruk gevestigd dat de accenten wel erg sterk komen te liggen op bepaalde aspecten van een vitaal platteland, maar dat het wezenlijke aspect van vitalisering, namelijk de positie van burgers sterk is onderbelicht. Het zou bij vitalisering toch vooral over burgers en ook over kwetsbare burgers moeten gaan. Nu is de nota sterk op voorzieningen gericht en op landbouw/ tuinbouw en recreatie.

Deze kadernota is een soort compilatie van allerlei bestaande nota’s en beleidsnotities. Daarbij komt dat al de nodige “inspraak” enz., is geweest. Hierbij wordt kennelijk gedoeld op de dorps-EOPs aan wie het is toegestuurd; daarop is geen enkele reactie gekomen! Formeel is de Seniorenraad niet betrokken geweest bij een advisering over deze nota! Blijkbaar behoren senioren al niet meer in een vitaal platteland te wonen en te leven.

De kadernota is grotendeels gericht op agrarische en economische ontwikkeling. Krimp en vergrijzing worden wel genoemd, maar hier worden geen andere konsekwenties aan verbonden, dan b.v. al in de Woonvisie worden genoemd. De 5 genoemde speerpunten zijn vrijwel geheel gewijd aan de economische ontwikkeling van de agrarische bedrijven, toerisme en ( grotere) dorpscentra. Leefbaarheid wordt gekoppeld aan stimulering van economische bedrijvigheid. Actie komt niet van de gemeente, maar in de meeste gevallen van derden; een mindere overheid?

Wel kwamen er twee politiek gevoelige aandachtspunten in voor: windenergie als economische stimulans; ook toeristisch (!). En de mogelijkheid van agrarische experimenten in het Rundedal, nu het de tuinbouw niets is gworden. B.v. een “agropark” met de mogelijkheid van een niet-grondgebonden melkveebedrijf met 1000 koeien en 8 – 10 ha gebouwd oppervlak ( ???).

Geen advies:

Gezien onze prioriteit voor wonen, zorg, bereikbaarheid van voorzieningen en inkomenspositie van ouderen op het platteland, is een advies op korte termijn over deze nota niet noodzakelijk.

Behandeld door Han de Wildt en Geert Renkema dd. 10-01-2014